γενεαλογία

Συγγραφέας Παραπομπή
Ηρόδοτος

8.137-139

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.294.32, 296.21-29 (Lentz)

Ελλάνικος ο Μυτιληναίος

FGrH 1a.1.F.74

Στράβων

Γεωγραφικά 7a.1.11

Κλήμης Αλεξανδρεύς

Στρωματείς 1.21.128-129

Δίων Χρυσόστομος

Λόγοι 32.64

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 1.20.3

Αίλιος Ηρωδιανός

Καθολική προσῳδία 3.1.316

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.188.6-7, 25-26, 189.2-8 (Lentz)

Subscribe to γενεαλογία