Ελλάνικος ο Μυτιληναίος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

FGrH 1a.1.F.74

Χωρίο / Κείμενο: 

Μακεδονία· ἡ χώρα, ἀπὸ Μακεδόνος τοῦ Διὸς καὶ Θυίας τῆς Δευκαλίωνος, ὥς φησιν Ἡσίοδος ... ἄλλοι δ᾽ ἀπὸ Μακεδόνος τοῦ Αἰόλου, ὡς Ἑλλάνικος Ἱερειῶν πρώτηι τῶν ἐν Ἄργει· "καὶ Μακεδόνος <τοῦ> Αἰόλου, <ἀφ᾽> οὗ νῦν Μακεδόνες καλοῦνται, μόνοι μετὰ Μυσῶν τότε οἰκοῦντες".

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Σε αντίθεση με τον Ησίοδο, ο Ελλάνικος γενεαλογεί τους Μακεδόνες από τον Μακεδόνα, τον γιο του Αίολου. Παραλλαγή της γενεαλογίας του Ησιόδου (απόσπ. 7), σύμφωνα με την οποία ο Μακεδών ήταν γιος του Αίολου, πρόγονου των Αιολέων, που ήταν με τη σειρά του γιος του Έλληνα και αδερφός  του Δώρου και του Ξούθου, προγόνων των Δωριεών και Ιώνων αντίστοιχα . Και εδώ στοιχεία για τη σχέση αιολικών φύλων με τους Μακεδόνες.

Θεματική περιοχή: