Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

311.6-312.6, λ. Θεσσαλονίκη

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

317.5-9, λ. Θράμβος

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 326.13-14, λ. Ἰδομεναί

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 330.18-331.3, λ.  Ἴλιον

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 342.17-22, λ. Ἴχναι

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 347.20-21, λ. Κάλαρνα

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 350.4-5, λ. Καλύβη

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 353.5-10, λ. Κάναστρον

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 365.10-13, λ. Κασάνδρεια

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 383.9-10, λ. Κρηνίδες

6ος αι. μ.Χ.

Σελίδες