Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 142.13-16, λ. Ἀτιντανία

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 156.7-8, λ. Βαίτιον

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 157.11-13, λ. Βάλλα

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 157.14, λ. Βάλοιον

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 164.23-24, λ. Βέρης

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 164.25-165.5, λ. Βέροια

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 166.9-166.10, λ. Βεύη

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 170.16-171.2, λ. Βισαλτία

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 171.3-5, λ. Βισάνθη

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 172.9-15, Βοίβη

6ος αι. μ.Χ.

Σελίδες