Πλούταρχος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Αντώνιος 27.5

Χωρίο / Κείμενο: 

πολλῶν δὲ λέγεται καὶ ἄλλων ἐκμαθεῖν γλώττας (ενν. τὴν Κλεοπάτραν), τῶν πρὸ αὐτῆς βασιλέων οὐδὲ τὴν Αἰγυπτίαν ἀνασχομένων παραλαβεῖν διάλεκτον, ἐνίων δὲ καὶ τὸ μακεδονίζειν ἐκλιπόντων.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Λέξη: 

μακεδονίζω

Σχόλια: 

Χρήση του ρήματος μακεδονίζω  'μιλώ τη μακεδονική διάλεκτο'. Μαρτυρία για την (περιορισμένη όπως φαίνεται) χρήση της μακεδονικής στην αυλή των Πτολεμαίων κατά τον 1ο αι. π.Χ. (terminus ante quem, Σύμφωνα με την Παναγιώτου (1992)).

Θεματική περιοχή: