Δίων Χρυσόστομος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Λόγοι 4.55

Χωρίο / Κείμενο: 

Ὁ πάντων, ἔφη, δυσμαχώτατος, οὐ περσίζων, οὐ μηδίζων τῇ φωνῇ, καθάπερ οἶμαι Δαρεῖος, ἀλλὰ μακεδονίζων τε καὶ ἑλληνίζων.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Σχόλια: 

Χρησιμοποιείται η μετοχή μακεδονίζων για να δηλωθεί η γλώσσα των Μακεδόνων, η οποία μερικώς διαφοροποιείται από την ελληνική.