Δημοσθένης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Προς την επιστολήν την Φιλίππου (11) 16

Χωρίο / Κείμενο: 

παρά τε γὰρ τῶν προγόνων ἐκ πλείονος χρόνου παρειλήφαμεν τὴν εὐδαιμονίαν οὐ τούτου μόνον, ἀλλὰ συνελόντι φράσαι πάντων τῶν ἐν Μακεδονίᾳ βασιλευσάντων· κἀκεῖνοι μὲν Ἀθηναίοις φόρους ἤνεγκαν, ἡ δ᾽ ἡμετέρα πόλις οὐδενί πω τῶν ἁπάντων. ἔτι δὲ τοσούτῳ πλείους ἀφορμὰς αὐτοῦ πρὸς τὴν τῶν θεῶν εὔνοιαν ἔχομεν, ὅσῳ διατελοῦμεν εὐσεβέστερα καὶ δικαιότερα πράττοντες.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

α. Αναφορά στο όνομα Μακεδονία στον βασιλικό τίτλο (στους προγενέστερους του Φιλίππου βασιλείς), β. Οι Μακεδόνες από παλαιά κατέβαλαν φόρους στην Αθήνα