Αθήναιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Δειπνοσοφισταί 4.1 Kaibel

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἱππόλοχος ὁ Μακεδών, ἑταῖρε Τιμόκρατες, τοῖς χρόνοις μὲν γέγονε κατὰ Λυγκέα καὶ Δοῦριν τοὺς Σαμίους, Θεοφράστου δὲ τοῦ Ἐρεσίου μαθητάς, συνθήκας δ᾽ εἶχε ταύτας πρὸς τὸν Λυγκέα, ὡς ἐκ τῶν αὐτοῦ μαθεῖν ἔστιν ἐπιστολῶν, πάντως αὐτῷ δηλοῦν εἴ τινι συμπεριενεχθείη δείπνῳ πολυτελεῖ, τὰ ὅμοια κἀκείνου ἀντιπροπίνοντος αὐτῷ. ἑκατέρων οὖν σῴζονται δειπνητικαί τινες ἐπιστολαί ..., τοῦ δ᾽ Ἱππολόχου τοὺς Καράνου τοῦ Μακεδόνος ἐμφανίζοντος γάμους. καὶ ἄλλαις δὲ περιετύχομεν τοῦ Λυγκέως ἐπιστολαῖς πρὸς τὸν αὐτὸν γεγραμμέναις Ἱππόλοχον, δηλούσαις τό τε Ἀντιγόνου τοῦ βασιλέως δεῖπνον Ἀφροδίσια ἐπιτελοῦντος Ἀθήνησι καὶ τὸ Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως. δώσομεν δέ σοι ἡμεῖς καὶ αὐτὰς τὰς ἐπιστολάς. ἐπεὶ δὲ ἡ τοῦ Ἱππολόχου σπανίως εὑρίσκεται, ἐπιδραμοῦμαί σοι τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα διατριβῆς ἕνεκα νῦν καὶ ψυχαγωγίας.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Μαρτυρία για τη μακεδονική γραμματεία. Στο χωρίο αυτό έχουμε το δείγμα του συγγραφέα δειπνητικῶν ἐπιστολῶν, του Ιππολόχου του Μακεδόνα, που γράφει βέβαια ελληνικά. Όπως άλλωστε ξέρουμε, έχουμε μαρτυρίες γραπτών κειμένων από το τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. - πρώτο μισό του 3ου αι. μ.Χ. Ο Ιππόλοχος είχε ζήσει στα χρόνια του Λυγκέα και του Δούρη από τη Σάμο, μαθητών του Θεοφράστου από την Ερεσό, και αντάλλασσε επιστολές σχετικές με συμπόσια με τον Λυγκέα. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε μια σωζόμενη επιστολή του Ιππολόχου που περιγράφει τον γάμο του Καράνου από τη Μακεδονία.