Τήρης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Teres (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Θράκη / 2ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία, Φίλιπποι, Θράκη), Τήρεντος (γεν., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Τήρου (γεν., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 103 π.Χ., PTeb 105.52  (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) μέσα 2ου αι. μ.Χ., PIR2 s.v. Iulius 597· CIL III 689 & ASAA NS 1-2 (1939-1940), 217 (= Pilhofer 61)· CIL III 7339.8 (= Pilhofer 357)· BCH 62 (1938), 422 αρ. 8 (= Pilhofer 240) (3) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XLIX 885.2· Chiron 31 (2001), 450-455 (4) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Νίκαια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.45 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.20  (6) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186II.54  (7) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 150 μ.Χ., IGB IV 2274 (8) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB IV 2291.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
89