Ταρουσίνας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Tarusina (1ος-2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Τερπνή) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLIX 810 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι, Δράμα) 1ος-2ος αι. μ.Χ., ΑΔ 51 (1996) Χρον., 577.18 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 1ος-2ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 628.3 (4) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.17 & BE 1999, αρ. 362 (5) SEG XLII 580.23 (6) SEG XLII 580.27 (7) SEG XLII 580.72, 74-5 (πρβ. BE 1999, αρ. 362) (8-9) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.9, 62 (10-11) SEG XLII 583.7, 11 (12) Μακεδονία (Πελαγονία-σημ. Mariovo) αυτοκρ. περ., IG X.2.2.167

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16