Σύρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Syrus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Surus (αυτοκρ. περ., Θράκη / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 181 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 49.12 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243I.9 (3-4) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.64, 92 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-σημ. Περιστερά) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 590 (6) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) 158 μ.Χ., SEG XXIV 614.2 (= Pilhofer 544) (7) Μακεδονία (Οδομαντική-Ολδενοί) 2ος-3ος αι. μ.Χ., AE 1936, Χρον. σ. 17 αρ. 10.2 (= Pilhofer 568·  SEG L 605) (8) Μακεδονία (Ορεστίδα-Λύκη) ελλην. περ., ΕΑΜ 179η-ι· SEG XLIX 739· ΑΔ 17 (1961-1962) Χρον. πίν. 270 (9) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 25 αρ. 49 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
82