Ποσειδώνιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ποσεδεωνίο (γεν., 6ος αι. π.Χ., Σάμος), Ποσιδώνιος (αβέβ. χρον., Κυρήνη / ελλην. περ., Παιονία, Λυδία / 3ος αι. π.Χ., Κυρηναϊκή / 2ος/1ος αι. π.Χ., Λέσβος, Τρωάδα / 2ος αι. π.Χ., Ιωνία, Σάμος, Δελφοί, Βέροια / ελλην.-αυτοκρ. περ., Αθήνα / 1ος αι. π.Χ., Τήνος, Αργολίδα και συχνά στο εξής), Ποσεδώνιος (4ος αι. π.Χ., Θράκη), Ποσιδόνιος (2ος-1ος αι. π.Χ., Θράκη, Βιθυνία), Posidonius (3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Πωσιδούνιος (5ος-6ος αι. μ.Χ., Αμφίπολη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Berve 656 (2) Μακεδονία < Μίλητος 3ος αι. π.Χ., Milet VI (2) 793.5 (3) Μακεδονία < Ωρωπός ;π. 240-220 π.Χ., Πετράκος 1997, 64.2 (4) Μακεδονία 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Xenia antiqua 10 (2001), 22 αρ. C (ή Θράκη) (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 253 μ.Χ., ILeukopetra 103.3 (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 113 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  134.38  (7) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 276 (8) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 221 (9) 212 μ.Χ., ILeukopetra 63.5 (10) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 51 μ.Χ., SEG XLVI 744.5 (11) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 1ος αι. π.Χ., SEG XLVII 933 (12) Μακεδονία (Βοττιαία-Δρογεάτες) 239 μ.Χ., ILeukopetra 93.5 (13) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Βελβενδός) 2ος αι. μ.Χ., SEG XLVII 1001.2 (14) Μακεδονία (Εορδαία-Άρνισσα) 3ος αι. μ.Χ., EAM 135 (15) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) π. 265-255 π.Χ., SGDI 2588.2 (16) 5ος-6ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 726 (17) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 973 & BSA 23 (1918-1919), 81 (= Pilhofer 86) (18) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-σημ. Σιταριά) 3ος αι. μ.Χ., EAM 167a (19) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;105 π.Χ., IG X.2.1.135.4 (20) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.129.6  (21) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243II.5 (22) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 105 ή 221 μ.Χ., SEG XXX 595 (23) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Σισάνι) 146 μ.Χ., EAM 187.20 (24) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Demir-Kapija) ελλην. περ., SEG XLV 807C (25) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 39 αρ. 122 (26) 2ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 67 αρ. 140 (27) 116 μ.Χ., αδημ. (Σκόπια) (28) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Minalo 2 (1911), 54 κ.ε. (29) Μακεδονία (Παιονία-Νεάπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 303 (30-31) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 28 αρ. 68 (32) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Negotino) 153 μ.Χ., SEG XXXVIII 712 (33-34) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 713 σημ. a (35) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 41 αρ. 138.5 (36) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 3ος αι. μ.Χ., JÖAI 32 (1940) Beibl. στήλη 18 αρ. 12. 46 (37) Μακεδονία (Πιερία-Ηράκλειον) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17 III, 52 (38) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB V 5894 (39) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούς) 106 π.Χ., SEG XLII 561 (40) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άφυτος) αυτοκρ. περ., SEG XXIX 606 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
608