Παυσανίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Παυσανίαιος (πατρων. επίθ., 4ος αι. π.Χ., 3ος αι. π.Χ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Παυσανίω (γεν., 4ος αι. π.Χ., Θράκη / 4ος/3ος αι. π.Χ., Θάσος), Παοσανίας (3ος-2ος αι. π.Χ., Ιλλυρία), Pausanias (2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία / 1ος αι. μ.Χ., Κόρινθος)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  < Αθήνα ;417-413 π.Χ., IG I3.89.76 (2) Μακεδονία < Μεσήμβρια 4ος αι. π.Χ., IGB I2 349 (3) Μακεδονία ;394-393 π.Χ., RE (4)·  Head 1911,  221· Kraay-Morkholm Essays, 306, 311-312 (4) Μακεδονία 368-360 π.Χ., Διόδωρος 16.2.6· Αισχίνης 2.27 (RE (5)) (5) Μακεδονία π. 336 π.Χ., Διόδωρος 16.93.4 (6) Μακεδονία 334 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 1.17.7 (RE (7)· Berve 613) (7) Μακεδονία 324 π.Χ., Παυσανίας  2.33.4· Αρριανός, Μετά Αλέξ. 16 (FrGH 156 F 9, 16) (Berve 615) (8) Μακεδονία  3ος αι. π.Χ., IG XII.5.571.14 (9) Μακεδονία < Ρόδος 2ος αι. π.Χ., IG XII.1.322 (10) Μακεδονία  (Βοττιαία-Βέροια) 239-229 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 45.33 (11-12) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.12, 29 (13) Μακεδονία  (Βοττιαία-Μίεζα) ελλην. περ., AM 27 (1902), 314 αρ. 28.2 (14) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., SEG XXXIX 623 (15) 4ος/3ος αι. π.Χ., Arch. Pap. 22 (1973), 203 αρ. 1 (16) Μακεδονία (Ελίμεια) 432 π.Χ., RE (3)· Hammond & Griffith 1979, 18 (17) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 45 αρ. 9.7 (= SEG XLI 563· XLIV 504) (18) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 900 (19) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ελλην. περ., Hatzopoulos  1996, 1ος τόμ., 188 σημ. 1 (20) Μακεδονία  (Μυγδονία-σημ. Ζαγκλιβέρι) 2ος-1ος αι. π.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 620 αρ. 43 (21) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 223 π.Χ., IG X.2.1.2.2 (22) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 360 π.Χ., IG IV.12.94b.13 (23) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619 αρ. 42θ.14 (24) 22 ή 139 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 678.2 (25) Μακεδονία (Ορεστίδα) π. 370-336 π.Χ., πολλές γραμματειακές μαρτυρίες (RE (6)· Berve 614) (26) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 3ος αι. π.Χ., SEG XLIX 698 (27) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 43 (2002-2003), 119 αρ. 5.1, 8 (28) Μακεδονία  (Χαλκιδική-Άκανθος) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XLVII 871A-B 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
498