Νικόπολις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Νεικόπολις (3ος αι. π.Χ., Βοιωτία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Βοιωτία, Θεσσαλονίκη / 2ος-1ος αι. π.Χ., Βιθυνία / αυτοκρ. περ., Ιωνία /1ος-2ος αι. μ.Χ., Λητή / 2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία, Ιωνία, Βέροια, Πελαγονία / και στο εξής συχνότατα)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 243 (2) ;171 μ.Χ. ILeukopetra 10.1 (3) 248 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 53.2 (4) Μακεδονία (Ελίμεια-Δούριοι)  214 μ.Χ., ILeukopetra 65.5 (5) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός)  1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 609 (6) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.57 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 38 π.Χ., Robert 1936, 44, 9 (8) 7 π.Χ.-14 μ.Χ., IG X.2.1.31.8 (9) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.625 (= GVI 319) (10) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.126.4 (11) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.186.6 (12) 167 μ.Χ., IG X.2.1.528 (13) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLIX 814II.3 (14) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.583.3 (15) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 676 (= IG II2.11958· πρβ. Μύρτος, 269-270, LGPN II s.v. (10) (16) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Καφταντζής  473 (= SEG XLVIII 883) (17) Μακεδονία (Ορεστίδα-Λύκη) 236 μ.Χ., SEG XLVII 911 (18) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Σισάνι) 146 μ.Χ., EAM 187.18 (19) Μακεδονία (Πελαγονία-σημ. Μοjno) 199 μ.Χ., IG X.2.2.171 (20) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) αυτοκρ. περ., SEG XXIX 588.5 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
122