Νίκων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νίϟο̄ν (6ος αι. π.Χ., Κόρινθος), Νίκο̄ν (6ος αι. Αθήνα / 5ος αι. Αθήνα, Εύβοια, Θήβα / 5ος-4ος αι. π.Χ., Θήβα), Νικώνειοι (όνομα γένους, 4ος/3ος αι. π.Χ., Ρόδος), Νείκων (ελλην. περ., Εύβοια / 2ος αι. π.Χ., Μέγαρα, Δελφοί / 1ος αι. π.Χ., Λάρισα, Θράκη, Θεσσαλονίκη, Δελφοί / ελλην.-αυτοκρ. περ., Βιθυνία / αυτοκρ. περ., Σύρος, Εύβοια, Αθήνα,  Θεσσαλία, Χαλκιδική, Ιωνία και συχνότατα στο εξής), Nicon (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Έφεσος π. 300 π.Χ., IEph 1452.1 (= IEK 505)  (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 232 ή 207 π.Χ., CPR XVIII 19.401 (3) Μακεδονία < Θεσσαλία μέσα 2ου αι. π.Χ.,  Helly 1973, 12 (4) Μακεδονία π. 324 π.Χ., RE (2)· Berve 571 (5) Μακεδονία (Βισαλτία-Τράγιλος) 4ος αι. π.Χ., ΑΔ 26 (1971) Χρον. σ. 418 (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 122 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.5 (7) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 297.5 (8) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143C.23 (9) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος αι. μ.Χ., Arch. Pap. 22 (1973), 206 αρ. 7 (10) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 539 (11) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα)  π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.14 (12) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.59 (13) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θρακικά 13 (1940),  28Ψ (14) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 865 (15) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ειδομένη) 161 μ.Χ., Sokolovska 1986, 131  (16) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-σημ. Αετός) 4ος/3ος αι. π.Χ., EAM 151 (17) Μακεδονία (Μυγδονία-Αρέθουσα) 1ος αι. π.Χ., ΕΑΔ XXX 185 (18) Μακεδονία (Μυγδονία-Ηράκλεια) 3ος αι. π.Χ., SEG XLVI 727  (19) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 42-32 π.Χ., IG X.2.1.124.7 (20) 249 μ.Χ., IG X.2.1.542 (21) ;4ος αι. μ.Χ., ΑΕΜΘ 15 (2001), 326  (22) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.907 (23) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 185 (= SEG XLVII 983) (24) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.6, 28 (25-26) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.27 (27) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.36 (28) 68-98 μ.Χ, SEG XLII 581.7 (29) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.5 (30) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.53 (31) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 583.16 (32) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι)  2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 242 αρ. 644.5 (33) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 40 (34) Μακεδονία (Πιερία-Λείβηθρα) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17III, 53 (35) Μακεδονία (Πιερίδα-Φάγρης) 4ος αι. π.Χ., SEG XLIX 766 (36) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;350 π.Χ., TAPA 62 (1931), 43 αρ. 2.7 (37) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) αυτοκρ. περ., TAPA 69 (1938), 64 (38) 2ος αι. μ.Χ., TAPA 69 (1938), 61-62 αρ. 15.1 (39) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στώλος) ;351 π.Χ., SEG XXXVIII 672.3.6· 673.4 (40) ;351 π.Χ., SEG XXXVIII 672.10

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
801