Μένιππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Menipus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.), Μένηπος (αυτοκρ. περ., Μυσία), Μένἰπος (3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 208 π.Χ., Πολύβιος 10.42.2· Λίβιος 27.32.10· 28.5,11-13 (RE (5)) (2) Μακεδονία 193-191 π.Χ., Διόδωρος 28.15.2· Λίβιος 34.57.6· 35.32· 35.50.7-10· 35.51.4· 36.10.5· 36.11.6· OGΙS 239· IG XI.4.1111.8· SEG XLVIII 811· Sherk 1969, 34.4 (RE (6)) (3) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.49 (4) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.43 (5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 18III.79 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. π.Χ., BCH 45 (1921), 17III.67 (7) 230-200 π.Χ., IG X.2.1.26.6 (πρβ. Tyche 10 (1995) πίν. 4 αρ. 2) (8) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.186.1, 3, 5 (9) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 3ος αι. π.Χ., SEG XLIX 698 (πρβ. Παντερμαλής 1999, 278 (10) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στώλος) ;351 π.Χ., SEG XXXVIII 673.4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
528