Μενέλαος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Menelaus (2ος αι. π.Χ., Βέροια)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα 5ος αι. π.Χ., IG I3.89.61 (RE (3)) (2) Μακεδονία 5ος αι. π.Χ., Αιλιανός VH 12.43 (3) Μακεδονία π. 400-348 π.Χ., RE (4) (4) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Φύλαρχος και Αγαθαρχίδης στον Αθήναιο 12.539d (FGH 86 Η frg. 3)· Αιλιανός VHIX 3 (RE (14)· Berve 505) (5) Μακεδονία 334-330 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 1.14.3· 3.11.10· 3.25.4 (6) Μακεδονία < Αθήνα π. 307-301 π.Χ., IG II2.561, [5] & SEG XXXI 80· IG II2 Add. σ. 662 αρ. 559, 6 & SEG XXXII 101 (7) Μακεδονία < Αίγυπτος 243 π.Χ., PSI 389.9 (8) Μακεδονία π. 235-200 π.Χ., La'da 2002, E1750 (9) Μακεδονία < Αίγυπτος 231 ή 206 π.Χ., CPR XVIII 2.26, 33, 36, 39 (10) Μακεδονία < Αίγυπτος 223 π.Χ., PHamb 24.22 (11) Μακεδονία < Αίγυπτος 173 π.Χ., PAmh 43.6-7, 13 (12) Μακεδονία π. 306-302 π.Χ.,  FGrH 81 F 12 (Φύλαρχος στον Αθήναιο) (RE (8)) (13) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 141.47 (14) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 79.2 (15) ΕΚΜ 1, Βέροια 420.8 (16) ΕΚΜ 1, Βέροια 79.6· 83 (17-18) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.17, 23-24  (19) 50-74 μ.Χ., IG X.2.2.324.17· 325.29 (20) Μακεδονία (Εορδαία) π. 360-285 π.Χ., PP 5196· 14537 (RE (6)) (21) μετά το 316 π.Χ., IG IV.12.94b.37 (22) Μακεδονία (Εορδαία-Δροσιά) 203 μ.Χ., EAM 132.6 (23) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos, 1991, 34 αρ. 6.6· SEG XLI 560 (24) 3ος αι. π.Χ., Πολέμων 5 (1952-1953), 57 αρ. 3 (25) 2ος-1ος αι. π.Χ., BCH 55 (1931), 191 αρ. 12 (26) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αβέβ. χρον.,  ΑΔ 23 (1968) Χρον. σ. 330 (27) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.133.12 (28) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 328 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.17 (29-30) 2ος-1ος αι. π.Χ., SEG XLII 594 (31-32) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186I.53, 54 (33) 192 μ.Χ., EAM 186II.52 (34) Μακεδονία (Ορεστίδα-Κέλετρο) ελλην. περ., SEG XLIX 723 (35) Μακεδονία (Πελαγονία) π. 360 π.Χ., SIG3 174.1, 8 19, 21-22 (= IG II2.110· SIG3 188 & IK 3, Ilion 23 (36) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.194 (37) Μακεδονία (Πελαγονία-σημ. Mariovo) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.166 (38) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36.66

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
214