Μαρκελλῖνα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Μαρκελλεῖνα (1ος/2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη / 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη, Ιωνία, Βέροια / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Παιονία, Βιθυνία / 3ος αι. μ.Χ., Λυδία), Μαρκελῖνα (3ος αι. μ.Χ., Λυδία), Μαρκαιλλῖνα (5ος-6ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 189 μ.Χ., ILeukopetra 22.1, 5 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος/2ος αι. μ.Χ., ΑΔ 22 (1967) Χρον. σ. 393 (3) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.330 (4) ;5ος-6ος αι. μ.Χ., ΑΔ 4 (1918) Παράρτ. σ. 31 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-σημ. Περιστερά) 3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 67 αρ. 139 (6) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 67 αρ. 139 (7) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος-3ος αι. μ.Χ.,  Οικονόμος 1915, αρ. 21

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15