Λυσανίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Lysanias (3ος αι. π.Χ., Πελοπόννησος / 1ος αι. π.Χ., Αιολίδα), Λυσανίαιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία-Φάρσαλος / 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία-Λάρισα), Λυσανείας (αυτοκρ. περ., Ιωνία), Λοισανίας (3ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 335 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 1.2.1· Διόδωρος 19.29.2 (Berve 479) (2) Μακεδονία < Ερέτρια ;318 π.Χ., IG XII.9.196.2  (3) Μακεδονία < Δήλος 3ος/2ος αι. π.Χ., IG XI.4.784.3, 15 (4) Μακεδονία 226 π.Χ., Πολύβιος 5.90.1 (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXV 789  (6-7) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 24.2 (8) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος-2ος αι. π.Χ., Arch. Pap. 22 (1973), 208 αρ. 13 (9) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 524 I.15, 25 (10) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) πριν το 213 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 83 αρ. 61.6 (= SEG XLVI 715) (11) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) 2ος-3ος αι. μ.Χ., EAM 18 (= SEG XXXIV 647) (12) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 66 μ.Χ., IG X.2.1.70.12 (13) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.847.1, 2, 5 (14) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 2ος/1ος αι. π.Χ., SEG XLII 578.1 (15-17) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.39, 40, 87 (18) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 4ος αι. π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 93-94 αρ. 79.9 (19) < Μαγνησία του Μαιάνδρου 4ος/3ος αι. π.Χ., IMM 2.11 (20) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος-1ος αι. π.Χ., IG X.2.2.159.7 (21) Μακεδονία (Πιερίδα-Φάγρης) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 168 αρ. 78 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
304