Λούκιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λούκειος (αυτοκρ. περ., Κύπρος / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Lucius (αυτοκρ. περ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 28 (2) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27A. 3 (3) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323. 18 (4-5) 50 μ.Χ., IG X.2.2.324.17, 22 (6) 87 μ.Χ., IG X.2.2.325. 76 (7-8) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.25, 60 (9) Μακεδονία (Ελίμεια-Οβλόστες) 200 μ.Χ., EAM 37.6 (10) Μακεδονία (Εορδαία) 2ος αι. μ.Χ., ILeukopetra 134.1 (11) Μακεδονία (Κρηστωνία-σημ. Μάνδρες) 36 ή 153 μ.Χ., SEG XLIII 426 (12-15) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.7, 21, 45 (δις) (16) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243II.2 (17) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.456.1 (18) 125 μ.Χ., IG X.2.1 624 (19) 2ος/3ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.262I.7 (20) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.875 (21) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.856.1 (22) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.48 (23) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.47 (24) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα σημ., Σέρρες) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.18 (= Καφταντζής 1) (25) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590.4 (26) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Σισάνι) 146 μ.Χ. EAM 187.15 (27) Μακεδονία (Παιονία) αυτοκρ. περ., Sp. 98 (1941-1948), 202 αρ. 401 (28) 249 μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 202 αρ. 404.1 (29) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 19 αρ. 37.1 (30) 2ος-3ος αι. μ.Χ. SEG XVI 403b (31) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 66 αρ. 138 (32) Μακεδονία (Παιονία-Νεάπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 31 αρ. 62 (33) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2302.5 (34-35) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούς) 2ος αι. μ.Χ., ZPE 140 (2002), 127 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
317