Κότυς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κώτυς (2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Coto (δοτ., 2ος αι. μ.Χ., Θράκη), Cottus (3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 214 π.Χ., BGU 2397.[4], 20 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 37 π.Χ., Robert 1036, 44.14 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 3ος αι. μ.Χ., CIL VI 32624b.4 (= Pilhofer 763) (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 154-155 μ.Χ., IG X.2.1.288.4· 289.[5]· SEG XLIII 462.3 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 1ος αι. π.Χ., SEG XLII 589 (6-8) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.43, 66, 93 (9-16) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.5 (δις), 6, 19, 22, 36, 68, 69 (17) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 583.11 (18) Μακεδονία (Μυγδονία (Λητή) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619 αρ. 42θ.11 (19) Μακεδονία (Πελαγονία) 55 μ.Χ., ή 110 μ.Χ., IG X.2.2.279 (20) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούσα) 2ος αι. μ.Χ., Hatzopoulos & Loukopoulou 1992, 58 αρ. A13 (= SEG I 281)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
99