Κόϊντος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κόιϊντος (2ος αι. π.Χ., Δήλος), Κόϊθος (αυτοκρ. περ., Κυρηναϊκή), Κύντος (αυτοκρ. περ, Βιθυνία), Κόειντος (αυτοκρ. περ., Μυσία), Κύϊντος (αυτοκρ. περ., Μυσία, Λυδία / 2ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Λυδία), Κόεϊντος (1ος αι. μ.Χ., Λυγκηστίδα), Κόϊντες (;1ος-2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία), Κούεϊντος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Παιονία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 144 B.7 (2) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 50 μ.Χ., IG X.2.2.324.19 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αυτοκρ. περ., Καφταντζής 740 (4) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.18 (5) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.29 (6) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.32 (7) 2ος- 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.87 bis (8-9) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.42 & 81 (10) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) αυτοκρ. περ., SEG I 278 (11) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.437 (12) 3ος αι. μ.Χ., Καλλιπολίτης & Λαζαρίδης 1946, 8 αρ. 6 (13) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, 826.1, 4 (= Δωδώνη 18 (1989), 248 αρ. 57) (14) Μακεδονία (Ορεστίδα- Σισάνι) 146 μ.Χ., EAM 187, 14 (15) Μακεδονία (Παιονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 77 αρ. 219 (16) Μακεδονία (Παιονία-Kavadarci) ;2ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 33 αρ. 89 (17) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) αυτοκρ. περ., SEG XXIX 602 (= Δήμιτσας 1896, αρ. 751)   

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
177