Ἰούλιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εἰούλιος (1ος-2ος αι. μ.Χ., Λυδία / 2ος αι. μ.Χ., Έδεσσα / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 177 μ.Χ.,  ΕΚΜ 1, Βέροια 135A.19 (2) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 364 (3-4) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 180 μ.Χ., SEG XXIV 531.8 & 16 (5) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 19 (6-7) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 116 μ.Χ., IG X.2.2.327.29 & 31 (8) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.41-42 (9) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Σισάνι) 146 μ.Χ., EAM 187.11 (10) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 63 αρ. 136, 2 (11) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Negotino) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 53 αρ. 107 (12) Μακεδονία (Παιονία;-Kasarsenoi) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 46 αρ. 153 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
130