Ἰουλιανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εἰουλιανός (αυτοκρ. περ., Σκυθία, Μυσία, Αρκαδία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη / 2ος αι. μ.Χ., Λυδία / 3ος αι. μ.Χ., Κέλλαι / 3ος-4ος αι. μ.Χ., Λυδία), Iulianus (αυτοκρ. περ., Πόντος / 2ος αι. μ.Χ.,  Λυδία), Εἰοιλιανός (2ος-3ος αι. μ.Χ., Στόβοι), Εἰολιανός (2ος αι. μ.Χ., Μυσία), Ἰουλειανός (3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία), Ἰειουλιανός (3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 7A.18 & 7Γ.3.33 (2) Μακεδονία (Βοττιαία- Έδεσσα) 180 μ.Χ., SEG XXIV 531.18 (3) Μακεδονία (Δερρίοπος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.317 (4) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.317 (5) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.86  (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος/2ος αι. μ.Χ., ΑΔ 22 (1967) Χρον. σ. 393 (7) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.879 (8)  2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.931 (= Feissel 1983, 118) (9) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.11 (= Καφταντζής 1) (10) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 61 αρ. 132 (11) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 65 αρ. 136 (= GVI 188) (12) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., αδημ. (Μουσείο Kavadarci) inv. 61/II (13) Μακεδονία (Παιονία-Kasarsenoi) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 46 αρ. 153 (14) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.255 (15) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 3ος αι. μ.Χ., IGB V 5907  (16) 210 μ.Χ., IGB IV 2265.4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
424