Ἱέρων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hιερο̄ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Γέρωνος (γεν., ελλην., περ., Μικρά Σκυθία), Εἱέρων (1ος αι. π.Χ., Θήβα, Αθήνα / αυτοκρ. περ., Βιθυνία), Iero (1ος/2ος αι. μ.Χ., Θράκη / Hiero (2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.12.5 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα 2ου αι. π.Χ., BGU 2423.33  (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 150 (4) Μακεδονία (Εορδαία-Κέλλες;) ελλην. περ., ΑΕΜΘ 9 (1995), 2 (5) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.32  (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Δίκαια) π. 365-359 π.Χ., αδημοσ. (Βουτυράς-Σισμανίδης 2007, στ. 45) (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.17 (8) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 581.8 (9-12) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.23 (& BE 1999, αρ. 362)· SEG XLII 582.24· SEG XLII 582.52 (13)  μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 583.13 (14) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος) 5ος αι. π.Χ., SEG XLI 551 (15) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούσα) 2ος αι. π.Χ., SEG XLII 562 (16) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) αρχές 3ου αι. π.Χ., SEG XV 279, 1 & Πετράκος 1997, αρ. 208 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
411