Γλαυκίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Γλαυκίαιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Γλευκίας (1ος αι. π.Χ., Δελφοί)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 331 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.11.8· Διόδωρος 19.52.4, 105.2-3 (RE 3· Berve 226) (2) Μακεδονία  πριν από το 164 π.Χ., UPZ 3· 5· 6-8· 10.3· 11.3· 12-16· 18· 20·  45 & σ. 105 και Index s.v.· πρβ. La'da 2002, E1419  (3) Μακεδονία 169 π.Χ., RE Supplbd. 4 (1a)  (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) αρχές 3ου αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 16 B.36 (5)  239-229 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 45.4 (6)  223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.25 (7) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. μ.Χ., Ακαμάτης 2000, 32 αρ. ΠΑΡ6  (= SEG L 613)  (8)  αυτοκρ. περ., IG II2.10055 (= FRA 5982) (9) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα;) 4ος/3ος αι. π.Χ., IG X.2.1.676 (10-12) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 37 π.Χ., Robert 1936, 44.10, 12, 14-15 (13) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Εθνικό) αρχές  2ου αι. μ.Χ., EAM 154 (14) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 2ος- 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.41 (15) 160 μ.Χ., IG X.2.2.9 (16) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.939 (17) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 308 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.38 (18) 2ος- 3ος αι. μ.Χ., Τεκμήρια 6 (2001), 63 αρ. 2 (19) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619α. 42θ.5   (20) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) 2ος- 3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 17 αρ. 31.2  (21) Μακεδονία (Πιερία-Ηράκλειον) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17III.51 (22) Μακεδονία (Πιερία-Φυλακαί)  2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 140.5  (23) Μακεδονία; π. 220-200 π.Χ., Helly 1973, 100, 5 (ή Θεσσαλία)·  SEG IIIVI (1986), 626  (24) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;350 π.Χ.., TAPA 65 (1934), 125 αρ. 3, 5· πρβ. SEG XXXVIII 639 (25) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στώλος;) ;350 π.Χ., SEG XXXVIII 671, 5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
254
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 182· Kalleris 1976 [1988], 461· Hatzopoulos 1988β, 80· Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 237· Hatzopoulos 2000·  Παπακωνσταντίνου & Διαμαντούρου 1971,  143 αρ. 242·  Robert, OMS 5, 310· Παπανικολάου 2012, 111-112. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 356· Tataki 1998, 49 αρ. 31-32, 33-34· 111 αρ. 2· 153 αρ. 29· 167 αρ. 1· 286 αρ. 6, 8.

Σχόλια: 
 
Το όνομα Γλαυκίας (ΕΑΜ 154, στ. 2-3), ενώ απαντά ιδιαίτερα στη νότια Ι λ λ υ ρ ί α καί τη Μακεδονία σε επιτύμβιες επιγραφές της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου, απουσιάζει από περιοχές
βόρεια του ποταμού Λίσσου. Ή Φ. Παπάζογλου παρατηρεί ότι "la persistance des noms Γλαυκίας/Γλαυκία, Κλείτος/Κλειτία dans les couches populaires semble montrer qu'il s'agit de noms
grecs recouvrant des noms indigènes semblables et noms de simples emprunts fait par une court hellénisée".
Πανελλήνιας διάδοσης όνομα, ιδιαίτερα δημοφιλές στη Μακεδονία, δηλωτικό εξωτερικού χαρακτηριστικού ("με ανοιχτόχρωμα μάτια", από το επίθ. γλαυκός). Ο Hatzopoulos (2000) το εντάσσει στα πανελλήνιας διάδοσης ιδιαίτερα δημοφιλή στη Μακεδονία. Οι Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, σημειώνουν την μαρτυρία του ονόματος στη Χαλκιδική με κατάληξη γεν. -α, η οποία ερμηνεύεται ως δωρική ή ;μακεδονική επίδραση.  Η Παπανικολάου (2012, 111-112) το συγκαταλέγει στα πανελλήνια ονόματα, δηλωτικά εξωτερικών χαρακτηριστικών ("με κυανόφαιους οφθαλμούς"). [Στον Hoffmann και στον Kalleris κανένα γλωσσικό σχόλιο].                                  
Πιθανή πρωιμότερη αναφορά από την Κηρυναϊκή.                
Στο (1) αναφορά σε μακεδόνα αξιωματούχο της εποχής του Μ. Αλεξάνδρου. Πήρε μέρος στη μάχη των Γαυγαμήλων. Στο  (3) αναφορά σε σωματοφύλακα του βασιλιά Περσέα. Με το όνομα αυτό παραδίδεται και ο  γιατρός του Ηφαιστίωνα (4ος αι. π.Χ.), πιθανόν Μακεδόνας.