Φίλων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φίλον (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ.,  Εύβοια), Φίλο̄ν (6ος αι. π.Χ., Κόρινθος, Αθήνα / 6ος/5ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Κάτω Ιταλία, Σικελία), Πίλο̄ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Φιλώνιος  (πατρων. επίθ., Βοιωτία),  Pilo (2ος αι. π.Χ., Δήλος), Philo (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. π.Χ.,  αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ.,  Κάτω Ιταλία), Philon (3ος-4ος αι. μ.Χ., Πάτρα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία; 4ος αι. π.Χ.,  Aρριανός, Ανάβ. 3.16.4 (2) Μακεδονία 4ος/3ος αι. π.Χ., Tataki 1998, 454 αρ. 68 (3) Μακεδονία < Έφεσος  3ος αι. π.Χ., IEph 1405.5, 6 (4) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα 2ου αι. π.Χ.,  BGU 2423.36 (5) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 80-30 π.Χ., BGU 1733.1, [4], 7-8, 11, 16-17, 20, 23 (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές), 4ος αι. π.Χ., SEG XXXV 805 (7) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XXXV 776 (8) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.27 (9) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) < Δελφοί π. 265-260 π.Χ., FD III (3) 207.1 (10) Μακεδονία (Δερρίοπος) 74-95 μ.Χ., IG X.2.2.300.7· IG  X.2.2.325.26 (11-12) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) π. 41-48 μ.Χ., IG  X.2.2.323.20, 25 (13-14) π. 41-50 π.Χ., IG X.2.2.323.26 (δις) & IG X.2.2.324.16 (15) 87-121 μ.Χ., ΙG X.2.2.300.8, 25· IG X.2.2.325.67, 88·  IG X.2.2.326, 72·  IG X.2.2.327.3·  IG X.2.2.328.4 (16-18) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.21, 44, 46 (19) 107 μ.Χ., IG X.2.2.325.89, 93 (20) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.34 (21-22) 90 μ.Χ., IG X.2.2.326.78, 79 (23) 116 μ.Χ., IG X.2.2.327.29 (24) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 357 π.Χ., Rhodes & Osborne 2003, 49, 1 (25) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.133.7 (26) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Mendel 1912-1914, 971 (27) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.421.1-2 (28) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.16 (29) Μακεδονία (Μυγδονία-Χαράκωμα) ;2ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 580 (30-33) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186I.46, 55· 186II.57· 186III.46 (34) Μακεδονία (Παιονία) 1ος/2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 102B.4 (35) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) αυτοκρ. περ., SEG XXXIV 623 (36) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 250 μ.Χ., SEG XLVI 800A.43 (37) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36.65  (38) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος) 189 π.Χ., BCH 37 (1913), 122 αρ. 39.[1], 13-14, 26 (39) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;352 π.Χ., TAPA 69 (1938), 48 αρ. 3.17 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1 362