Εὔτυχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐτύχου (γεν., ελλην. περ., αυτοκρ. περ., Ιωνία), Eutychus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία, Ιλλυρία, Φίλιπποι / 1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Σικελία, Μικρά Σκυθία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη, Ποτείδαια), Euthycos (αυτοκρ. περ., Ήπειρος), Εὔτυκος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Παιονία-Kavadarci)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
4ος/5ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία ;254 μ.Χ., ILeukopetra 108.2 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 302 (3) 2ος αι. μ.Χ.,  ΕΚΜ 1, Βέροια 303 (4) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143C.12 (5) 238 μ.Χ., ILeukopetra 87.3 (6) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 512.1 (7) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 90 μ.Χ., IG X.2.2.326.82 (8)  116 μ.Χ., IG X.2.2.327.24 (9) 121 μ.Χ., IG X.2.2.328.17  (10-11) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Βελβενδός) 2ος αι. μ.Χ., SEG XLVII 1001.4 & 5  (12) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., TAPA 69 (1938), 75 αρ. 34 (13) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., CIL III 706 (= Pilhofer 523) (14) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ειδομένη) 3ος αι. μ.Χ., Sokolovska, 1986, 130 (15) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) αυτοκρ. περ., IG X.2.2.28  (16) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;39 π.Χ., IG X.2.1.30.3.50, 4· 109.10 (17) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.105 (18) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.241AI.34 (19) 2ος-3ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.112 (20) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.413  (21) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.466  (22) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.467  (23) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLIII 353 (24) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.244I.6 (25) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.561.1  (26) 4ος/5ος αι. μ.Χ., SEG XXIV 564a (27) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.808.1 (28) 132 μ.Χ., IG X.2.1.503.4 (29) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) μετά το 98 μ.Χ.,  SEG XLII 583.15 (30-31) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821, 28 & 30  (= Καφταντζής 1)  (32) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 77 αρ. 164 (33) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Negotino) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 56 αρ. 114.4 (34) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) αρχές 3ου αι. μ.Χ., JÖAI 32 (1940) Beibl. στήλη 19 αρ. 12. 132  (35) αρχές 3ου αι. μ.Χ., JÖAI 32 (1940) Beibl. στήλες 17-18  (36) Μακεδονία (Πιερία-σημ. Ακόντισμα) 19-45 μ.Χ., Θρακικά 6 (1935), 305 αρ. 1 (37) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.112* 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
474