Εὐρυδίκη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐριδίκη (2ος αι. μ.Χ., Βέροια /2ος-3ος αι. μ.Χ., Πύδνα), Εὐροδίκη (2ος αι. μ.Χ., Βέροια / 3ος αι. μ.Χ., Σκύδρα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 182 (2) ;171 μ.Χ., ILeukopetra 9.2 (3)  234 μ.Χ., ILeukopetra 82.1 (4) 309 μ.Χ., ή 311 μ.Χ., ILeukopetra 116.8 (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Βλαγανοί) 216 μ.Χ., SEG XXXVII 592 (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Ίχναι) ελλην. περ;., IG II2.8944  (7) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος/3ος αι. π.Χ., RE (18) (8) Μακεδονία (Βοττιαία-Σκύδρα) ;3ος αι. μ.Χ., SEG II 396 (9) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος-2ος αι. π.Χ., ΠΑΕ 1984, 35 και πίν. 40α (10) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ειδομένη;) 2ος/3ος αι. μ.Χ., Sokolovska 1986, 130 (11) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.501 (πρβ. BCH 97 (1973), 591) (12) Μακεδονία (Μυγδονία-σημ. Χαράκωμα;) ;2ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 580 (13) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 43 (14) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 2ος-3ος αι. μ.Χ.,  Δήμιτσας 1896, αρ. 156 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
20