Εὔπορος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Euporus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Βιθυνία / 1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Ιλλυρία, Κορινθία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος-5ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Κέλλιον) αυτοκρ. περ., Αθηνά 25 (1913), 410 αρ. 54 (= SEG XLIX 772) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος-2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 339 (3) αρχές 2ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 266 (4) 177 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 135A.20 (5) 216 μ.Χ., SEG XXXVII 540.2 (6) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;3ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 149 αρ. 59.14 (= Pilhofer 602· SEG L 618· πρβ. BE 1944, αρ. 129 (7) Μακεδονία (Ελίμεια) μέσα 2ου αι. μ.Χ., EAM 50 (8) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός) ;2ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 613 (9) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.241B.2-3 (10) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.665.2 (= SEG XLIII 460) (11) ;2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 639 (12) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLV 815 (13) αρχές 2ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.245II.3 (14) ;4ος-5ος αι. μ.Χ., Τεκμήρια 7 (2002), 86-89 αρ. 1 (15) αρχές 2ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.904· JDAI 84 (1969), 154 αρ. R20 (16) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.77 (17) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.258 (18) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.201.5 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
298