Εὐγένεια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐγένηα (αχρον., Αθήνα / 3ος/2ος αι. π.Χ., Μυγδονία), Εὐγένια (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ρόδος / αυτοκρ. περ., Πάρος / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος / 2ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος / 3ος αι. μ.Χ., Νίσυρος / 4ος-5ος αι. μ.Χ., Αθήνα / βυζ. περ., Κόρινθος / 5ος-6ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 6ος αι. μ.Χ., Θράκη), Εὐγέναια (2ος-3ος αι. μ.Χ, Θεσσαλία), Εὐγένεα (2ος/1ος αι. π.Χ., Δελφοί / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Αιολία, Κρηστωνία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
5ος/4ος αι. π.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Ρόδος 2ος αι. π.Χ., IG XII.1.305 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 5ος/4ος αι. π.Χ., Εγνατία 5 (1995-2000), 261 (= SEG XLIX 755) (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος αι. π.Χ., SEG XXIV 605 (4) Μακεδονία (Κρηστωνία-σημ.Μάνδρα) 36 μ.Χ., ή 153 μ.Χ., SEG XLIII 426 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 42-32 π.Χ., IG X.2.1.124.6 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-σημ. Χαράκωμα;) 3ος/2ος αι. π.Χ., ΑΔ 22 (1967) Χρον. σ. 377 και πίν. 284α

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
29