Ἡράκων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

῾Ηράκωντος (γεν., 3ος αι. π.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 330-324 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 6.27.3, 5· Κούρτιος 10.1.1 (RE (1)· Berve 354) (2-3) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.18, 20 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 3ος αι. π.Χ., IG X.2.1.26.7 (πρβ. Tyche 10 (1995) πίν., 4 αρ. 2 (5) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.248II.5 (6) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB V 5925.12, 17 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
121
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV.  Hoffmann 1906, 196· Kalleris 1954 [1988], 291· Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 262, 270. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 323 αρ. 23.

Σχόλια: 

Πανελλήνιο όνομα, συντετμημένη μορφή του Ἡράκλειτος  (Hoffmann 1906, 196, Kalleris 1954, 291). Οι Hatzopoulos & Loukopoulou (1996, 261) το κατατάσσουν στο ονομαστικό των βορειοδυτικών διαλέκτων. Η παρουσία του στα Καλίνδοια ερμηνεύεται ωα απότοκος της παρουσίας μακεδόνων εποίκων στην πόλη.

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Ιωνία τον 6ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στη Θράκη, τη Μακεδονία, την Αθήνα και την Κυρηναϊκή τον 2ο-3ο αι. μ.Χ.

Στο (1) στρατηγός του Μ. Αλεξάνδρου, ένας από αυτούς που διατάχτηκε να δολοφονήσουν τον Παρμενίωνα (330 π.Χ.).