Ἡρακλέων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐρακλέων (5ος-6ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), Heracleon (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Πέλλα), Heracleo (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 231 (2)  3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 248.1 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Λευκόπετρα) 239 μ.Χ., ILeukopetra 91.7  (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) < Θεσσαλία 3ος αι. π.Χ., ΠΑΕ 1912, 188 αρ. 122  (5)  < Θεσσαλία 3ος/2ος αι. π.Χ., Πολέμων 4 (1949-1950), 3 αρ. 238 (6) αυτοκρ. περ., ILGR 201 (7)  Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.55 (8) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Kazarow 1938, αρ. 419 (9) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, αρ. 250 (= Pilhofer 110) (10) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.892 (11) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.728.4  (12) αρχές 3ου αι. μ.Χ., Καλλιπολίτης & Λαζαρίδης 1946, 10 αρ. 8B (13) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.33 (= Καφταντζής 1)  (14) Μακεδονία (Παιονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 77 (1934), 57 αρ. 61 (15) Μακεδονία (Παιονία-Νεάπολις) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 301.1 (16) Μακεδονία (Πελαγονία-σημ. Kolobaisa) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.235  (17) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB V 5925, 9 (18) Μακεδονία (Χαλκιδική-Αντιγόνεια) < Δελφοί π.230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 18III.76

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
238
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, 284, 541· Tataki 1998, 64 αρ. 4· 155 αρ. 46,  47.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία  στη Θράκη τον 5ο-4ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Μακεδονία τον 5ο-6ο αι. μ.Χ.