Δωρόθεος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δο̄ρόθεος (6ος αι. π.Χ., Αθήνα, Κόρινθος / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Άργος), Δωρόθειος (4ος αι. π.Χ., Αθήνα) Δορόθεος (2ος αι. π.Χ., Αθήνα / 1ος αι. π.Χ., Δελφοί), Dorotheus (1ος αι. π.Χ., Σικελία / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
αυτοκρ. περ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αρχές 4ου αι. π.Χ., Λαζαρίδης 1969, 117-118 αρ. Λ. 202  (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) < Δελφοί 262-254 π.Χ., Nachtergael 1977, 5, [26]· 8, 19·  9, [28]  (3) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-σημ. Κάτω Κλεινές) αυτοκρ. περ., EAM 184 (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) < Μυτιλήνη 4ος/3ος αι. π.Χ., IG XII.2.202· RE (29) (5)  < Αθήνα  2ος/1ος αι. π.Χ., IG II2.10021 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
396
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Στεφανής 1988, 809· Osborne & Byrne 1996, 5892. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 134 αρ. 39, 40· 164 αρ. 11

Σχόλια: 

Στο (4) γλύπτης. Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Κόρινθο το 575-550 π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στην Ήπειρο και την Κιλικία τον 5ο-6ο αι. μ.Χ.