Δημοσθένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δε̄μοσθενε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Δημοσθίνης (3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 198-197 π.Χ., Πολύβιος 18.1.2, 8.7, 34.4· RE Supplbd. 4 (3a) (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXIX 572  (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος αι. μ.Χ., BCH 56 (1932), 230-231 αρ. 21 (= Pilhofer 355) (4) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.5 (= Καφταντζής 1)  (5) Μακεδονία (Πιερίδα-Νεάπολις) 356 π.Χ., IG II2.128.3, 9 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
261
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 125 αρ. 6· 296 αρ. 47

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Θάσο τον 6ο-5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία από την Καρία τον 3ο-4ο αι. μ.Χ.