Δημέας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δημἤας (αυτοκρ. περ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος ;219 π.Χ., PUG III 103.8 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος-1ος αι. π.Χ., Αρχαία Μακεδονία 1, 202 αρ. 16 (3) Μακεδονία (Οδομαντική-Σκοτούσα;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., BCH 18 (1894), 439 αρ. 2 (= Δήμιτσας 1896, αρ. 845 = 911) (4-5) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα;) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36.53, 110 (6) Μακεδονία (Σιντική-Neine) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB IV 2260 (7) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 158 μ.Χ., IGB IV 2263.15  (8) 219 μ.Χ., IGB V 5901 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
186
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Helly 1995, 319-320. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki  1994, 76· 1998, 292 αρ. 19· La'da 2002, E1594.

Σχόλια: 

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στην Αθήνα τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Ιωνία τον 4ο/5ο αι. μ.Χ.