Δέρδας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Derdam (4ος αι. π.Χ., Μακεδονία (4))

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα ;417-413 π.Χ., IG I3.89.69 (2) Μακεδονία ;394 π.Χ., Αριστοτέλης, Πολιτ. 1311b.4   (3) Μακεδονία αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XXXVIII 641 (4) Μακεδονία 329-328 π.Χ., RE Supplbd. 4 (4)· Berve 250 (5) Μακεδονία 153 π.Χ., TAM V (2) 1190.4 (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. π.Χ- 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 142.11  (7) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αρχές 4ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 48 αρ. 10 B, 1 (= SEG XLI 564) (8) Μακεδονία (Ελίμεια) 4ος αι. π.Χ., RE (2)  (9) 348 π.Χ., RE (3)  (10) Μακεδονία (Ελίμεια;) αρχές 5ου αι. π.Χ., RE (1)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
18
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 148, 158 κ.ε., 270·  Kalleris 1954 [1988], 291, κ.α.·  Hersh, Wartenberg & Witschonke 1999, 5-11· Hatzopoulos 2000· Hammond & Griffith 1979,  18-19. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1988, αρ. 369· Tataki 1998,  194 αρ. 5, 6, 7· 195 αρ. 8, 9 · 469 αρ. 2.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Μακεδονία στις αρχές του 5ου αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Βέροια τον 1ο αι. π.Χ.-1ο αι. μ.Χ.