Αὐρήλιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Aurelius (αυτοκρ. περ., Βιθυνία), Αὐρήλις (2ος-3ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Αὐρίλιος (αυτοκρ. περ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 215 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος αι. μ.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (κήπος)· Tataki 1994, αρ. 56 (3) 229 μ.Χ., Tataki 1994, αρ. 47 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXXIII 544 (5) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.8 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.839.2 (7) ;4ος αι. μ.Χ., ΑΕΜΘ 15 (2001), 325 (8) Μακεδονία (Οδομαντική-Σκοτούσσα) 2ος-3ος αι. μ.Χ.,  Δήμιτσας 1896, αρ. 910 (9)  Μακεδονία (Πιερία-Δίον) ;3ος αι. μ.Χ., SEG XXVI 728   

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
31