Ἄτταλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἄταλος (ελλην. περ., Ιωνία / 2ος αι. μ.Χ., Μυσία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Λυδία / 3ος αι. μ.Χ., Μυσία), Attalus (1ος αι. π.Χ., Σικελία, Λυδία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Κόρινθος / 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Θράκη / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Θράκη / 3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
ελλην.-αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 390-336 π.Χ., Σάτυρος στον Αθήναιο 13.557d· Πλούταρχος, Αλέξ. 9.6-11· Διόδωρος 16.91.2· 19.93.5, 7-9· 16.94.4· 17.2.4-6· 17.3.2· 17.5.1-2· Κούρτιος 6.9.17· 7.1.3· 7.7.5· 7.8.7· Πολύαινος 5.44.4; Ιουστίνος 9.5.9· 9.6.5-8·  9.7.4· Παυσανίας 8.7.7 (RE (4)· Berve 1926, 182) (2) Μακεδονία 333-331 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 2.9.2· 3.12.2· 3.21.8· Κούρτιος 4.13.31 (RE (6)· Berve 1926, 183) (3) Μακεδονία < Αθήνα ελλην. περ., IG II2.9264  (4) Μακεδονία ελλην. περ., SEG XV 878.1 (= Bernand 1969, αρ. 12) (5) Μακεδονία 321 π.Χ., Αρριανός, Μετά Αλέξ.  FrGH 156.33· Ιουστίνος 13.3.2 & 7 (RE (7)· Berve 1926, 184) (6) Μακεδονία < Έφεσος ελλην.-αυτοκρ. περ., IEph 3299 (7) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., ΑΔ 18 (1963) Χρον. σ. 203· SEG XXXIX 623 (8) Μακεδονία (Ελίμεια-Ερδάριοι) μέσα 2ου αι. π.Χ., ΕΑΜ 4 (9) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 896  (10) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.63  (11) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.548  (12-13) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 2ος/1ος αι. π.Χ., SEG XLII 594 (14) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.4 (15) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 4ος αι. π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 93-94 αρ. 79.11 (16) Μακεδονία (Τυμφαία) π. 360-317 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ.  3.27.1· 4.16.1· 4.22.1· 4.24.1, 10· 4.27.5· 5.12.1· 5.18.1· 6.17.3· Ινδ. 18.6· Μετά Αλέξ. FrGH 156 F11.39, 42· Διόδωρος 18.37.2-4· 18.4.7· 18.44.1· 18.45.3· 19.16.1, 3· Κούρτιος 8.13.21· Πολύαινος 4.6, 7 (RE (5)· Berve 1926, 181)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
604