Ἀθηναγόρας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Athenagoras (1ος αι. π.Χ., Αιολίδα, γραμματεία / 4ος-5ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
αυτοκρ. περ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 200-197 π.Χ., RE(2) Μακεδονία; 168 π.Χ., Λίβιος 44.32.6 (3) Μακεδονία (Αλμωπία -Άψαλος) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLVII.884  (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 898  (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-1ος αι. π.Χ., IG X.2.1.953 (6) 95 π.Χ., IG X.2.1.4.2 (7) μέσα 3ου αι. μ.Χ, IG X.2.1.197.12 (8) 246 μ.Χ., IG X.2.1.162.14· 197.5 (9) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός) 1ος αι. π.Χ-1ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 609 (10) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) αυτοκρ. περ., IG X.2.2.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
158