Ἄσανδρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀσάνδρειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. μ.Χ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 380-329 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 1.17.7· 2.5.7· 4.7.2· Κούρτιος 7.10.12 (RE (2)· Berve 165) (2) Μακεδονία  < Εύβοια 4ος αι. π.Χ., IG XII.9.197.2 (πρβ. Eretria XI σ. 172) (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 323-313 π.Χ., πολλές γραμματειακές και επιγραφικές μαρτυρίες (RE (3)· Berve 164) (4) 239-229 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 45.33 (5) < Δελφοί 178 π.Χ., SGDI 2071.2, 6 (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Ίχναι) π. 265-260 π.Χ., FD III.3.207.2 (7) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 34 αρ. 6.2 (= SEG XLI 560 (8) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991,  43 αρ. 8.3 (= SEG XLI 562) (9) Μακεδονία (Ορεστίδα-Λύκη) ελλην. περ., EAM 179γ (πρβ. ΑΔ 17 (1961-1962) Χρον. πίν. 269ε (10) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 43 (2002-2003), 119 αρ. 5.5 (11) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36.110 (12) Μακεδονία (Χαλκιδική-Τορώνη) ;353 π.Χ., SEG XXIV 574.12, 16· Hatzopoulos 1988β, 80 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
112