Ἀρτεμίδωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρτεμίδωρως (4ος αι. π.Χ., Σκυθία /1ος αι. π.Χ., Θράκη, Βυζάντιον), Ἀρτεμίδορος (ελλην. περ.,  Μίεζα), Ἀρτεμιδώρειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Νήσος), Artemidorus (1ος αι. π.Χ., Τρωάδα /αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Θράκη /1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία /1ος-2ος αι. μ.Χ., Σέρρες, Κάτω Ιταλία /2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Θράκη /2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Μακεδονία, Ιωνία /3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Ἀρταιμίδωρος (αυτοκρ. περ., Σύρος), Ἀρτεμείδωρος (αυτοκρ. περ., Κύπρος /2ος αι. μ.Χ., Μυγδονία-Δίκαια, Λυδία /2ος-3ος αι. μ.Χ., Κύπρος), Ἀρτεμίδορος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Ἀρτεμιδωριανόν (κτητ. επίθ., 3ος-4ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
ελλην.-αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος ελλην. περ., Perdrizet & Lefebvre 1919, αρ. 180 (2) Μακεδονία < Ερέτρια 3ος/2ος αι. π.Χ., IG XII Suppl. σ. 190 αρ. 634 (3) Μακεδονία < Έφεσος ελλην.-αυτοκρ. περ., IEph 3299 (4-5) Μακεδονία < Αίγυπτος 19 π.Χ., POxy 277.2 & 2, 7, 9, 17 (6) Μακεδονία 2ος-3ος αι. μ.Χ., IDR III.4.30 (7-8) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XXXV 773 (9) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 158 (10) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 179 (11) πριν από 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 157 (12) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 367 (13) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 145.7 (14) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 229 μ.Χ., Tataki 1994, αρ. 240 (15) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) ελλην. περ., AM 27 (1902), 314 αρ. 28.4 (16) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) π. 214-200 π.Χ., Πετράκος 1997, αρ. 130.4 (17) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ;4ος/3ος αι. π.Χ., Καφταντζής 644 (18) ελλην. περ.;, BCH 18 (1894, 423 αρ. 4 (= BCH 55 (1931), 176-177 αρ. 6) (19) 2ος αι. π.Χ., IG II2.8081 (20) 1ος αι. π.Χ., IG II2.8080 (21) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αρχές 3ου αι. π.Χ., IG VII.2433II.5 (22) 2ος-1ος αι. π.Χ., SEG III 504 (= SIRIS 118· Pilhofer 193) (23) Μακεδονία (Κρηστωνία-Μορρύλος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXIX 613.2 (24) Μακεδονία (Λυγκηστίδα) 3ος αι. μ.Χ., EAM 163 (25) Μακεδονία (Μυγδονία-Δίκαια;) αρχές 2ου αι. μ.Χ., SEG L 648 (26) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG Χ.2.1.241AI.5 (27) IG Χ.2.1.241AII.4 (28) IG X Χ.2.1.507.2 (29) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG Χ.2.1.346.1 (30) IG Χ.2.1.533 (31) 3ος αι. μ.Χ., IG Χ.2.1.247.13 (32) SEG XXXVIII 711 (33) μέσα 3ου αι. μ.Χ., Χαριστήριον Ορλάνδος, 2ος τόμ., 375-391 (34) IG Χ.2.1.204.16 (35) 249 μ.Χ., IG Χ.2.1.164.10 (36) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 708 (37) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος αι. μ.Χ., IG Χ.2.1.251.8 (38) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG Χ.2.1.724 (39) IG Χ.2.1.725 (40) IG Χ.2.1.728.1 (41) 193 μ.Χ., IG Χ.2.1.806 (42) Μακεδονία (Μυγδονία;-Ηράκλεια) 2ος αι. μ.Χ., GVI 569 (43) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) ;255 μ.Χ., SEG XLII 603b (44) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) π. 98-117 μ.Χ., CIL III 14206.4 (= Pilhofer 559) (45) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) πριν από 2ος αι. μ.Χ., SEG XXXIII 513 (46) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 250 μ.X., SEG XLVI 800A.26 (47) Μακεδονία (Σιντική) 158 μ.Χ., IGB V 5926 (48) Μακεδονία (Σιντική-σημ. Neine) 3ος αι. μ.Χ., IGB IV 2254 (πρβ. V 5881) (49) 222 μ.Χ., IGB V 5886.2 (50) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2277 (51) IGB IV 2280 (52) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2302.1 (53) Μακεδονία (Σιντική;) 144 μ.Χ., IGB IV 2331.1 (54) Μακεδονία (Χαλκιδική-Γίγωνος;) αρχές 2ου αι. μ.Χ., SEG XLVIII 798

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1 702