Ἀρτεμιδώρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρτεμιδώρη (ελλην. περ., Ιωνία), Artemidora (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 3ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 4ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 184 μ.Χ., ILeukopetra 17.2  (2) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 362.3 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος/2ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 710 (4) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XLIX 814 II, 8 (5) μέσα 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.204.15 (6-7) IG X.2.1.205.10· IG X.2.1.558.2, 3 (8) 240-249 μ.Χ., IG X.2.1.59.14· IG X.2.1.164.15 (9) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1003.1 (10) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1006.4 (11) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.703 (12) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.915 (πρβ. Tyche 10 (1995) πίν. 14 αρ. 19b) (13) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.728.3 (14) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα;, σημ Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 826.3, 5 (= Δωδώνη 18 (1989), 248 αρ. 57) (15) Mακεδονία (Οδομαντική-Σκοτούσσα;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., BCH 18 (1894), 439 αρ. 2 (= Δήμιτσας 1896, αρ. 845 = 911) (16) Mακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) ;2ος αι. μ.Χ., αδημ. (Σκόπια) (17) Mακεδονία (Παιονία-σημ. Negotino) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 7 αρ. 114 (18)  Sp. 98 (1941-8), 56 αρ. 114.6 (19) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) ;2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 180 (20) Μακεδονία (Σιντική-Ηράκλεια) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2325 (21) Μακεδονία (Σιντική-Neine) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2255 (22) Mακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2272 (23) IGB IV 2278 (24) 235-253 μ.Χ., IGB IV 2314· JDAI 84 (1969), 160 (25) 3ος αι. μ.Χ., IGB IV 2296 (26) Μακεδονία; π. 100-75 π.Χ., SB 8974 απόσπ. 3, 54

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
97