Ἀρριδαῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Arridaeus (5ος-4ος αι. π.Χ., Μακεδονία, γραμματεία), Ἀριδαῖος (ελλην. περ., Ιωνία /3ος αι. π.Χ., Μακεδονία, /2ος αι. π.Χ., Καλίνδοια /αυτοκρ. περ., Λυδία), Ἀρειδαῖος (2ος αι. π.Χ., Λυδία), Ἀρρειδαῖος (1ος αι. π.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
5ος-4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 5ος αι. π.Χ., RE (2)· Hatzopoulos, 1996, 2ος τόμ., 19-20 αρ. 1 A, 1-2· Tod, GHI II 129.20 (2) Mακεδονία π. 400-348 π.Χ., RE (3)· Μακεδονία 2, 699-701 (3) Μακεδονία π. 358-317 π.Χ., RE (4)·  Berve 781  (4) Μακεδονία 323-318 π.Χ., Διόδωγρος, Αρριανός (πολλαπλές μαρτυρίες) (RE (5)· Berve 145)  (5) Μακεδονία π. 278-276 π.Χ.,  FGrH 260 F3.11  (RE (6)) (6) Μακεδονία π. 250 π.Χ., IG XII.9.212.2 (πρβ. SEG XLIII 591· Αρχαία Μακεδονία 6, 609-610) (7) Μακεδονία < Αίγυπτος 238 π.Χ., PPetr2 1.80 (8) Μακεδονία π. 230-200 π.Χ., SEG XLI 89.2 (9) Mακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.45 (10) IG X.2.2.326.34 (11) Mακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) πριν από 2ος αι. μ.Χ., EAM 9 (12) Mακεδονία (Ελίμεια-σημ. Βελβενδός) ελλην. περ.;, SEG XLVIII 872 (13) Μακεδονία (Ελίμεια;) 5ος αι. π.Χ., RE (1)· Μακεδονία 2, 18 (14) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη;) 359-336 π.Χ., Πρόκλος, in R. 2.116 (μυθ.) (15) Mακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 2ος αι. π.Χ., ΑΕΜΘ 6 (1992), 399 (16) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.65 (17) Μακεδονία; ;μέσα 3ου αι. π.Χ., IEph 1451.2 (πρβ. Eretria XI σ. 335) (18) Mακεδονία; 254 π.Χ., IDidyma 492.24 (19) Μακεδονία (Χαλκιδική-Αντιγόνεια;) ελλην. περ.;, Robert, OMS 2ος τόμ., 1296-1297

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
28