Ἀργαῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
7ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 7ος αι. π.Χ., Ηρόδοτος 8.139· Πολύαινος 4.1 (RE (5) (2) Μακεδονία ;388-359 π.Χ., Δημοσθένης 23.121· Διόδωρος 14.92.4 16.2.6 (RE (6)) (3) Μακεδονία  4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 7.16.1 (4) Μακεδονία 4ος/3ος αι. π.Χ., Παυσανίας 1.7.1 (5) Μακεδονία < Αίγυπτος 159 π.Χ., PHamb 238.2 (6) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος αι. π.Χ., SEG XXV 716 (πρβ. ΑΔ 26 (1971) Χρον. πίν. 412β (7) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Γορτυνία) ;3ος-2ος αι. π.Χ., Mitrevski 2001, 46 εικ. 53 (8) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός) π. 324 π.Χ., Επιτομή Metz 121· Δέξιππος FGH 100 F8.6 (RE Supplbd. 1 (7b)·  Berve 1926, 107 (9) ;3ος αι. π.Χ.,  SEG XXXVIII 616 (10) Μακεδονία (Κρηστωνία-Μορρύλος) < Δελφοί π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 18III, 84 & SEG XXXIX 468 (11) Μακεδονία (Μυγδονία-Δίκαια) π. 365-359 π.Χ., Βουτυράς & Σισμανίδης 2007, σειρά 46  (12) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. π.Χ., SEG XLIV 536 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
37
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 132· Kalleris 1954 [1988], 291-292, κ.α.  Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 108 αρ. 4· 125 αρ. 2· 259 αρ. 251, 252· 260 αρ. 255·  PP 14489·  La'da 2002, E1814  και (ιστορικά) Hammond & Griffith 1979, 175-1766· Historia 44 (1995), 280-282. 

Σχόλια: 

Δυναστικό μακεδονικό όνομα ελληνικής ετυμολογίας και πανελλήνιας διάδοσης. Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Μακεδονία τον 7ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Καρία και την Λυκία τον 2ο αι. μ.Χ. Στο (1) Αργαίος, Α΄, βασιλιάς της Μακεδονίας, γιος του Περδίκκα Α΄. Στο (2) Αργαίος Β΄., βασιλιάς της Μακεδονίας.