Ἀντιγόνη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀντυγώνη (ελλην.-αυτοκρ. περ., Λακωνία)· βλ. και Ἀντιγόνα

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., RE (5) (2) Μακεδονία 4ος/3ος αι. π.Χ., RE (6) (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 315 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 5 (5) Μακεδονία (Ελίμεια-;Δετέλα) < Φρυγία, SEG XLIII 937.5 (πρβ. BE 1996, αρ. 241) (6) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα ή Βοττιαία/Πέλλα) 4ος αι. π.Χ., Πλούταρχος, Αλέξ. 48· Ηθικά 339e (RE (7)· Berve 1926, 86) (7) Μακεδονία (Πελαγονία-Κεραμιαί) 193-211 μ.Χ., IG X.2.2.218.8 (8) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.222

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19