Θεόφραστος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περί φυτών ιστορία 5.2.1

Χωρίο / Κείμενο: 

Διαιροῦσι γάρ τινες κατὰ τὰς χώρας, καί φασιν ἀρίστην μὲν εἶναι τῆς ὕλης πρὸς τὴν τεκτονικὴν χρείαν τῆς εἰς τὴν Ἑλλάδα παραγινομένης τὴν Μακεδονικήν· λεία τε γάρ ἐστι καὶ ἀστραβὴς καὶ ἔχουσα θυῖον.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος-3ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Η ανώτερη ποιότητα της μακεδονικής ξυλείας.