Πολύαινος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Στρατηγήματα 4.6.17

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἀντίγονος μισθοφόρους ἐμισθώσατο Γαλάτας, ὧν Κιδήριος ἦρχε, συνθέμενος [ἑνὶ] ἑκάστῳ δώσειν χρυσοῦν Μακεδονικὸν

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Ο μακεδονικός χρυσός ως μισθός για τους μισθοφόρους Γαλάτες.