Πολύαινος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Στρατηγήματα 4.3.2

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἀλέξανδρος πολεμῶν προσέτασσε τοῖς στρατηγοῖς ξυρεῖν τὰ τῶν Μακεδόνων γένεια, ἵνα μὴ παρέχοιεν πρόχειρον λαβὴν τοῖς ἐναντίοις.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Παράξενες στρατιωτικές συνήθειες των Μακεδόνων.