Πλούταρχος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Σύγκρισις Δημητρίου και Αντωνίου 4.1-2

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἔτι Δημήτριος μέν, οὐ κεκωλυμένον, ἀλλ᾽ ἀπὸ Φιλίππου καὶ Ἀλεξάνδρου γεγονὸς ἐν ἔθει τοῖς Μακεδόνων βασιλεῦσιν, ἐγάμει γάμους πλείονας ὥσπερ Λυσίμαχος καὶ Πτολεμαῖος, ἔσχε δὲ διὰ τιμῆς ὅσας ἔγημεν· Ἀντώνιος δὲ πρῶτον μὲν ὁμοῦ δύο γυναῖκας ἠγάγετο, πρᾶγμα μηδενὶ Ῥωμαίῳ τετολμημένον

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Συνήθεια των Μακεδόνων να κάνουν πολλούς γάμους.